Ultra-Narrow Linewidth Photo-Emitters in Polymorphic Selenium Nanoflakes

Author Name
Naveed Hussain, Shehzad Ahmed, Hüseyin U. Tepe, Kai Huang, Nardin Avishan, ShiJie He, Mohsin Rafique, Umar Farooq, Talip Serkan Kasirga, Alpan Bek, Rasit Turan, Khurram Shehzad, Hui Wu, Zhiming Wang
Publication Date
22.10.2022
DOI Number
10.1002/smll.202204302
Journal Name
Nano Micro Small